Chránené pracovisko

Podľa „Zákona o zamestnanosti“ musí každý zamestnávateľ (aj obec alebo škola) s počtom zamestnancov viac ako 20 zamestnávať primeraný počet osôb so zdravotným postihnutím (OZP). Ak tak z rôznych príčin neurobí, musí nasledujúci rok zaplatiť penále vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce z priemernej mzdy za predchádzajúci rok za každého nenaplneného zamestnanca so ZP. Podľa §64 toho istého zákona si však môže zamestnávateľ splniť svoju povinnosť aj nákupom tovaru a to výrobkov zhotovených chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom.

Zamestnávateľ si môže započítať 100% ceny odobraného tovaru vrátane DPH (neplatca) resp bez DPH (platca). Prezentovaná chránená dielňa, kde bude pracovať 1 invalidný občan, môže vydať spolu s faktúrou aj potvrdenie o realizácii zákazky v chránenej dielni. Takto realizovanou zákazkou sa môžem zamestnávateľ vyhnúť plateniu odvodu za nezamestnávanie OZP v marci nasledujúceho roku. Získa tak tovar úplne zadarmo a navyše ušetrí viac ako 100,- Eur ( o toľko je penále vyššie ako náhradné plnenie) čo je hlavne pre školy obrovská výhoda.

 

Základná charakteristika aktuálne platného znenia zákona:

(Údaje o penáloch/plnení sú platné za rok 2018, t.j. penále platené do 31.3.2019)

Penále za nesplnenie povinnosti je 1045,- Eur / zamestnanca (0,9 * celková cena práce z priem. mzdy za predchádzajúci rok)na započítanie 1 občana je potrebné náhradné plnenie v chránenej dielni vo výške 929,-Eur (0,8 * CCPzPM) do sumy náhradného plnenia pri tovaroch zhotovených v CHD sa započítava celková cena vrátane DPH (pre neplatcov DPH, teda aj školy) do sumy náhradného plnenia pri tovaroch, pri ktorých CHD realizuje činnosti spojené s ich nákupom a predajom, sa započítava 10% z ceny bez DPH spôsoby splnenia si povinnosti je možné navzájom kombinovať (napr. ak máte zamestnávať 3 občanov so ZP – jedného môžete zamestnávať, jedného si splníte náhradným plnením a za jedného občana zaplatíte penále) náhradné plnenia je možné kombinovať z viacerých zákaziek od jednej alebo viacerých chránených dielní každá možnosť plnenia sa však pravdepodobne bude posudzovať, vypočítavať a zaokrúhlovať samostatne (nie možné realizovať náhradné plnenie vo výške 200 Eur a doplatiť zvyšok formou nižšieho penále) zákazky pre nákup výrobkov a služieb v rámci náhradného plnenia musia byt realizované do 31.12.2018, platbu za zákazku je však možné uskutočniť aj v roku 2098. Takto je možné objednať a získať pomôcky na konci tohto roku, ale zaplatiť ich až v marci 2019 z peňazí, ktoré by ste inak museli odviesť za penále!